ภายใต้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Clustrer

คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย

ความเป็นมา

นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คือ การส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster Development) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า “คลัสเตอร์” (Cluster) เป็นเครื่องมือที่เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ภายใต้กรอบคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (NCC : National Committee on Competitive Advantage) เริ่มดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันแล้วหลายสาขา จำนวน 68 คลัสเตอร์โดยพัฒนาต่อเนื่อง 5 ปี

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย (Thai Cosmetic Cluster) เป็นคลัสเตอร์กลุ่มใหม่ที่จะเริ่มพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ในปี 2558 เป็นปีแรก

Thai Cosmetic Cluster
Thai Cosmetic Cluster คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร เครื่องสำอางไทย นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง AEC คลัสเตอร์เครื่องสำอาง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอสเอ็มอี ตลาดเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซัปพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โอทอป ตลาดไทย ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ธุรกิจเครื่องสำอาง นายกอบชัย สังข์สิทธิ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การสร้างเครือข่าย กสอ. MOU Clustrer Cluster Development Industrial Cluster Development NCC Nation Committee on Competitive Advantage พัฒนาเศรฐกิจ คลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลาดอาเซียน ธุรกิจเครื่องสำอางของไทย มาตรฐานสากล การตลาด นวัตกรรม เครื่องสำอางของอาเซียน นายสิระ หล่อทรัพย์ Vision Mission การขยายธุรกิจ OEM บริษัทสยามเนเชอร์รัล โปรดักซ์ จำกัด ดิจิทัล อีโคโนมี ดร.ธนธรรศ สนธีระ กรมใส่งเสริมการส่งออก อาเซียน Digital Marketing for SMEs สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เออีซี รองประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอาง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องหอม ผลิตภัณฑ์เส้นผม ผลิตภัณฑ์ใบหน้า ผลิตภัณฑ์ร่างกาย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ก่อตั้งคลัสเตอร์เครื่องสำอาง ผลผลิตการเกษตร นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล สมุนไพรไทย วิจัย โรงงานเครื่องสำอาง ประธานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ผลิตบรรจุภัณฑ์