ภายใต้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดึงผู้ประกอบการเครื่องสำอางรวมกลุ่มคลัสเตอร์เสริมศักยภาพรองรับ AEC

นายกอบชัย สังข์สิทธิ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังข์สิทธิ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

21 มกราคม 2558
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งเดินเครื่องยกระดับผู้ประกอบการเครื่องสำอาง โดยดึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมตัวจัดตั้งคลัสเตอร์เครื่องสำอางในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ชี้การรวมกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางในครั้งนี้จะเป็นการรวมกันของ 3 ภาคีเครือข่าย กลุ่มผู้ประกอบการ ซัปพลายเออร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งช่วยผลักดันให้ตลาดเครื่องสำอางทั้งกลุ่มเอสเอ็มอี และโอทอป สามารถเติบโตรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยมีส่วนแบ่งมากกว่าร้อยละ 40

นายกอบชัย สังข์สิทธิ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่เครื่องสำอางเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทย ส่งผลให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจกว่า 2.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศประมาณ 1.2 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 60 และตลาดส่งออกกว่า 9 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40

สำหรับการเปิด AEC ในครั้งนี้ถือว่าตลาดไทยได้เปรียบประเทศอื่นๆ เพราะไทยเรามีส่วนแบ่งตลาดอาเซียนในส่วนของเครื่องสำอางเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนแบ่งตลาดสูงถึง ร้อยละ 40 ดังนั้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเครื่องสำอางของไทย ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีแผนยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โดยการจัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Thai Cosmetic Cluster) รองรับการแข่งขันที่รุนแรงจากการเปิดเสรีทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการในกลุ่มเครื่องสำอางในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันประมาณ 762 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางขนาดเล็กจำนวน 520 ราย คิดเป็นร้อยละ 68 และขนาดกลาง 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 29 และธุรกิจขนาดใหญ่ 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เส้นผม ใบหน้า ร่างกาย เครื่องหอม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น โดยการรวมกลุ่มกันครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ประกอบการซัปพลายเออร์เครื่องสำอาง

ทั้งนี้ การก่อตั้งคลัสเตอร์เป็นการสร้างความเข้มแข็งและเสริมศักยภาพให้กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องสำอางในประเทศ และเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ทั้งทางด้านวิชาการ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการต่อยอดการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และผลิตภัณฑ์ใหม่

นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กล่าวถึงการร่วมมือก่อตั้งคลัสเตอร์เครื่องสำอางในครั้งนี้ว่า ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะที่ผ่านมามีปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบจะแบ่งปันกัน และการทำประชาสัมพันธ์ ช่วยประหยัดในการใช้สื่อต่างๆ บางครั้งบริษัทเล็ก โอกาสจะเข้าถึงสื่อก็เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะกลุ่ม OTOP พอมารวมเป็นคลัสเตอร์ เป็นการสร้างโอกาสให้กับโอทอปในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิชาการ งานวิจัย ลงทุนจะช่วยเหลือกัน ซึ่งการรวมกลุ่มกันครั้งนี้เริ่มต้นกันที่ 26 บริษัท

Thai Cosmetic Cluster
Thai Cosmetic Cluster คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร เครื่องสำอางไทย นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง AEC คลัสเตอร์เครื่องสำอาง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอสเอ็มอี ตลาดเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซัปพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โอทอป ตลาดไทย ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ธุรกิจเครื่องสำอาง นายกอบชัย สังข์สิทธิ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การสร้างเครือข่าย กสอ. MOU Clustrer Cluster Development Industrial Cluster Development NCC Nation Committee on Competitive Advantage พัฒนาเศรฐกิจ คลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลาดอาเซียน ธุรกิจเครื่องสำอางของไทย มาตรฐานสากล การตลาด นวัตกรรม เครื่องสำอางของอาเซียน นายสิระ หล่อทรัพย์ Vision Mission การขยายธุรกิจ OEM บริษัทสยามเนเชอร์รัล โปรดักซ์ จำกัด ดิจิทัล อีโคโนมี ดร.ธนธรรศ สนธีระ กรมใส่งเสริมการส่งออก อาเซียน Digital Marketing for SMEs สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เออีซี รองประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอาง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องหอม ผลิตภัณฑ์เส้นผม ผลิตภัณฑ์ใบหน้า ผลิตภัณฑ์ร่างกาย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ก่อตั้งคลัสเตอร์เครื่องสำอาง ผลผลิตการเกษตร นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล สมุนไพรไทย วิจัย โรงงานเครื่องสำอาง ประธานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ผลิตบรรจุภัณฑ์