ภายใต้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

About us

Thai Cosmetic Cluster

Thai Cosmetic Cluster

โครงการการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและยกระดับความร่วมมือคุณค่าโช่อุปทาน กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ความเป็นมา

นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คือ การส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster Development) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า “คลัสเตอร์” (Cluster) เป็นเครื่องมือที่เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ภายใต้กรอบคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (NCC : National Committee on Competitive Advantage) เริ่มดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันแล้วหลายสาขา จำนวน68คลัสเตอร์โดยพัฒนาต่อเนื่อง 5 ปี สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย (Thai Cosmetic Cluster) เป็นคลัสเตอร์กลุ่มใหม่ที่จะเริ่มพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ในปี 2558 เป็นปีแรก

ความหมายของ Cluster

คลัสเตอร์ คือกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัวดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน (Geographical Proximity) มีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยง และเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality and Complementary) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยความเชื่อมโยงในแนวตั้ง (Vertical linkage) เป็นความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และความเชื่อมโยงในแนวนอน (Horizontal linkage) เป็นความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ รวมทั้งธุรกิจให้บริการ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยพัฒนา หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่ยั่งยืนด้วยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เห็นความ สำคัญของการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรมีการแลกเปลี่ยนการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาธุรกิจร่วมกันโดยนำศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดมีหน่วยงาน BDS (Business Development Services) เช่น สถาบันการเงิน สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครือข่ายแข็งแรงที่พร้อมจะสนับสนุนการขับเคลื่อนของกลุ่มอุตสาหกรรม

ขั้นตอนในการพัฒนา Cluster

1. กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการรวมกลุ่ม (Promotion and Mobilization) คือการสร้างความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมายกระบวนการทำงานร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มสมาชิกจัดวางโครงสร้างบริหารกลุ่มอย่างเป็นระบบ
2. วิเคราะห์สถานภาพของคลัสเตอร์ (Diagnosis) คือการวิเคราะห์ขีดความสามารถด้วย Diamond Model โดยนำผลวิเคราะห์มาจัดทำแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map)
3. จัดทำยุทธศาสตร์ (Collaborative Strategy) คือการร่วมกันจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์
4. นำไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) คือการคัดเลือกโครงการนำร่องมาปฏิบัติให้เห็นผลและจัดทำ Lesson Learned

TCC-All-Logo-2015

Thai Cosmetic Cluster to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest
Thai Cosmetic Cluster
Thai Cosmetic Cluster คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร เครื่องสำอางไทย นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง AEC คลัสเตอร์เครื่องสำอาง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอสเอ็มอี ตลาดเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซัปพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โอทอป ตลาดไทย ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ธุรกิจเครื่องสำอาง นายกอบชัย สังข์สิทธิ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การสร้างเครือข่าย กสอ. MOU Clustrer Cluster Development Industrial Cluster Development NCC Nation Committee on Competitive Advantage พัฒนาเศรฐกิจ คลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลาดอาเซียน ธุรกิจเครื่องสำอางของไทย มาตรฐานสากล การตลาด นวัตกรรม เครื่องสำอางของอาเซียน นายสิระ หล่อทรัพย์ Vision Mission การขยายธุรกิจ OEM บริษัทสยามเนเชอร์รัล โปรดักซ์ จำกัด ดิจิทัล อีโคโนมี ดร.ธนธรรศ สนธีระ กรมใส่งเสริมการส่งออก อาเซียน Digital Marketing for SMEs สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เออีซี รองประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอาง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องหอม ผลิตภัณฑ์เส้นผม ผลิตภัณฑ์ใบหน้า ผลิตภัณฑ์ร่างกาย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ก่อตั้งคลัสเตอร์เครื่องสำอาง ผลผลิตการเกษตร นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล สมุนไพรไทย วิจัย โรงงานเครื่องสำอาง ประธานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ผลิตบรรจุภัณฑ์